Sprawdź Professional na Yelp

RODO (Informacja o zarządzaniu Państwa danymi osobowymi).

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), informujemy Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Kierowców  PROFESSIONAL Mirosław Rusin z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bracka 11, n ośrodka 00782461.

2. Państwa dane osobowe które nam powierzacie będą dla nas niezbędne w celu przeprowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców kat. B (zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 i 2418 oraz z 2018 r. poz. 138), ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 

z późn. zm.).

3. Administrator nie zamierza nikomu przekazywać Państwa danych osobowych poza przypadkami gdy obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przekazywane operatorowi systemu teleinformatycznego w celu uzupełnienia informacji dotyczących tylko i wyłącznie związanych ze szkoleniem.

4.Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

5. Informujemy jednocześnie. iż posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,

7. W sprawie ochrony danych prosimy o kontakt na e-mail : mirusinek@gmail.com.pl.

8. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

8. W przypadku naruszenia Państwa danych osobowych posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Nauka jazdy kat. B Bielsko-Biała

OSK PROFESSIONAL

Nauka jazdy Bielsko-Biała, szkolenie kierowców kat B, szkoła jazdy Bielsko-Biała, prawo jazdy raty.
nauka jazdy Bielsko-Biała, prawo jazdy Bielsko-Biała, szkoły jazdy Bielsko-Biała, tanie prawko Bielsko-Biała, prawko Bielsko-Biała.
Kurs prawa jazdy Bielsko-Biała, Prawo jazdy Bielsko-Biała, Nauka jazdy Bielsko-Biała, Szkoły nauki jazdy Bielsko-Biała, Ośrodek szkolenia kierowców Professional, kurs prawa jazdy kat  B na raty.